DIN VÄG TILL ARBETE ELLER UTBILDNING

Utbildningsplatser

Tillsammans tar vi fram en utbildningsplats som passar dig, på en arbetsplats med kompetens att
ge dig utbildningen du behöver. På arbetsplatsen handleds du av en speciellt utvald mentor som ger dig stöd och ser till att du följer den utbildningsplan som vi gemensamt
har tagit fram. Genom att vara ute i arbetslivet får du på ett naturligt sätt en meningsfull plats i samhället.

UTBILDNING/SKOLA

Om skola är ett lämpligare alternativ för dig så hjälper vi dig att hitta rätt utbildning på en skola som passar bäst för just dig.
På ett så naturligt sätt som möjligt försöker vi tillsammans fin na de personer och resurser på skolan som du behöver för att ly ckas med dina utbildningsmål. Vi kan även
skapa ett alternativdär vi kombinerar skola och utbildning med en utbildningsplats på ett företag.

ARBETE

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer så är alltid målet att du ska få ett jobb som du trivs med och en lön som du kan leva på.
TILLSAMMANS SKAPAR VI EN VÄRDEFULL FRITID
Vi engagerar oss i ditt liv även utanför skola och arbete. Blan d annat arbetar vi med med att väcka din nyfikenhet och hjälpa d ig att hitta roliga och positiva fritidsaktiviteter.
Genom en aktiv fritid ökar du möjligheten att finna nya kontakte r som kan berika ditt liv och vara ett stöd efter avslutad beha ndling med Vägvalet.