VÄGVALET HAR EN UNIK VERKSAMHET, FAMILJEHEMSBEHANDLING

Runt varje barn och ungdom skapar vi ett behandlingsteam. I teamet ingår ett familjehem, en familjehemskonsulent och behandlare från Vägvalets Öppenvård. Behandlingsteamet ger förutsättningar för en framgångsrik och stabil familjehemsvård. Det ger också ett stöd till familjehemmet så att de kan genomföra sitt uppdrag på ett tryggt och långsiktigt sätt

Familjen är basen i vardagen som skapar kontinuitet och förutsättningar för en återhämtning och en läkeprocess som är grunden för framtida utveckling.

Familjehemskonsulentens uppdrag är att handleda och utbilda familjehemmet, och samordna behandlingsteamet.

Behandlarna från Öppenvården har ett behandlade uppdrag gentemot barnet eller ungdomen och dennes biologiska föräldrar. De har också ett koordinerande ansvar för kringkontakter som ligger utanför familjehemmet. Behandlingsinsatserna utformas efter varje barn och ungdoms individuella behov.

Familjehemsbehandlingsteamet bildar ett unikt team runt varje barn eller ungdom. Behandlingsteamet stödjer barnet eller ungdomen då den behöver ta igen sådant som gått förlorat. Avsäga sig eller reparera gamla relationer samt skapa nya hållbara relationer. Teamet stödjer ungdomen i att hitta sig själv, återfå sin självkänsla och skapa tillit till sin omgivning. För att kunna leva ett självständigt vuxenliv är det viktigt att få stöd i skolarbete och vägledning till en realistisk sysselsättning.

Vägvalets värdegrund och ledord är skapa tillit, passion i arbetet och framtidstro. Allt som Vägvalet gör har ett syfte och bygger på övertygelsen att alla är värda en ny chans. För att möjliggöra detta krävs att vi skapar tillit till varandra. Passionen till vårt arbete är hjärtat och drivkraften i vår verksamhet. Det finns inga hinder som inte kan besegras. Tillsammans skapar vi framtidstro.

Allt förändringsarbete utgår från mötet, som är en förutsättning för en varaktig förändring. Behandlingsteamet har ett gemensamt ansvar att möta barnet och ungdomen där den befinner sig i livet.

Vägvalets teoretiska utgångspunkt är systemteori och anknytningsteori.

VÄGVALETS VÅRDKJEDJA

VÄGVALETS ÖPPENVÅRD, HVB och Familjehemsbehandling

Vägvalets Öppenvård arbetar med behandling och stöd till ungdomar. Behandlingen bedrivs antingen i befintligt boende, då ofta i ursprungsfamiljen, eller på boende i Vägvalets träningslägenhet.

Vägvalet har ett HVB med 6 platser

Familjehemsbehandling med boende i familjehem är det tredje benet i Vägvalets vårdkedja och ett viktigt komplement till Vägvalets övriga verksamheter. De tre olika behandlingsalternativen möter ungdomen där den är och inom samma verksamhet finns möjlighet att matcha utvecklingsfas och varierande behov. Detta främjar barnets och ungdomens progress då den placerade inte behöver byta viktiga vuxna när behovet av olika vårdformer skiftar.

UPPDRAGSGIVARE

Vägvalet har lång erfarenhet att samarbeta med sina uppdragsgivare och anser att det är av största vikt för vården att samarbetet fungerar väl. Vi utgår från vårdplanen och genomförandeplanen. Genomförandeplanen använder vi som ett aktivt arbetsinstrument för såväl uppdragsgivare som familjehemsbehandlingsteamet.

TEORIER OCH METODER INOM VÄGVALET

All personal inom vägvalet har lång erfarenhet och relevant utbildning. Grundutbildning är socionom eller socialpedagog. Den gemensamma basen är systemteori, anknytningsteori, MI-Motivational Intervjuwing/motiverande samtal och ICDP-International Child Developmet Programme/en modell för samspel mellan föräldrar och barn, Mentalisering och Familjeterapi.

FAMILJEHEM

Vägvalets familjehem är konsulentstödda, och har tät och regelbunden handledning, både individuellt och i grupp samt grundutbildning och fortbildning. Familjehemmen har tillgång till personal dygnet runt då en behandlare från Öppenvården har sovande jour i Vägvalets lokal på Backa Kyrkogata.

FAMILJEHEMSKONSULENT

Familjehemskonsulenterna är socionomer och har lång erfarenhet av familjehemsvården.

PSYKOTERAPEUT OCH LÄKARE

Vägvalet har tillgång till psykoterapeut och läkare både som konsultation för personalen och behandlande insatser vid behov för de placerade.

OM VÄGVALET

Vägvalet startades 2003 med visionen att skapa en arbetsmodell som kan återge unga med relationsproblem tron på framtiden och förändra sin livssituation. Med relationsproblem menas brist på anknytning till viktiga vuxna, vilket kan leda till problem som dålig psykisk ohälsa, social svårigheter och missbruk.

Enligt en utvärdering som gjordes i december 2015 av Vägvalets verksamhet, framkom att Vägvalet har haft framgång och lyckats med sin vision och sin arbetsmodell. Vägvalets framgångsfaktorer är:

  • Engagemang

  • Skapa relationer till ungdomarna

  • Ser möjligheter och tror på ungdomarna

  • Jobbar parallellt internt och externt

  • Tror på metoden/teorin och sig själva som verktyg

  • Individuellt perspektiv

  • Flexibilitet på många nivåer

  • Mångfald i kompetens

  • Samverkan med uppdragstagare och läkare

  • Stabilt företag

Utvärdering genomfördes av Contextio, Eva Sennemark och finns att läsa i sin helhet på hemsidan.

Kontaktuppgifter:

Lena Sagman
Samordnare/administration

Tfn 031-381 95 15, 0733-95 95 02 eller lena@vagvalet.se

eller ring Vägvalets växel 031-779 19 00

Besök gärna vår hemsida www.vagvalet.se eller hitta oss på Facebook, sök Vägvalet Väst.