VÅRT JOURNALSYSTEM

Securanova journalsystem är ett kvalificerat samt dokumentations- och verksamhetssystem för utförarverksamheter och socialtjänsten.
Det bygger på BBIC och de nationella riktlinjer och mål som finns framtagna i SOU 2005:81 för behandling av barn och unga liksom de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.  Detta gör att Vägvalets behandlare har systemstöd för all dokumentation i behandlingsarbetet.

  • Journalinformation.

  • Journalanteckningar.

  • Behandlingsrapporter.

  • Genomförandeplan med uppföljningsstöd.

  • Dokumentation av klients delaktighet.

  • Hantering av synpunkter/klagomål, avvikelser, arbetsmiljötillbud, orosanmälan.

  • Tillgång till skattningsinstrument som stöd i kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering.

  • Stöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Securanova LOGO