MILJÖDIPLOMERING

En viktig del av Vägvalets samhällsengagemang är att bidra till en hållbar utveckling. Förutom att hjälpa ungdomar till en social hållbar utveckling så vill vi inom vår verksamhet även bidra till en långsiktig god miljö. Det handlar för oss om att förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser. Utifrån verksamhetens betydande miljöpåverkan och gällande miljölagstiftning har Vägvalet Väst AB satt upp följande riktlinjer för miljöarbetet.

  • Vi ser det som en självklarhet att minst följa gällande miljölagstiftning, krav liksom övrig lagstiftning som vår  verksamhet har att rätta sig efter.

  • Vi kommer kontinuerligt att sätta upp nya miljömål för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. En viktig del i vårt arbete för miljöpåverkan är att minska våra persontransporter.

  • Vi ska förebygga föroreningar genom att i första hand köpa in material och produkter som är miljöanpassade. Farligt avfall sorteras alltid ut, för att tas om hand på ett för miljön så säkert sätt som möjligt.

  • Vi ska se till att alla inom företaget genomgått en grundläggande miljöutbildning för att erhålla de kunskaper som krävs för att bedriva ett aktivt miljöarbete. Samtliga medarbetare utbildas i Eco-driving.

  • Vi arbetar aktivt för att skapa ett medvetet förhållningssätt hos våra ungdomar gällande miljö. Vi motiverar och inspirerar till att återvinna, kompostera, återbruka, resa kollektivt och handla second hand. 

vagvalet_lager_miljoelogga_2009