KVALITET EGENKONTROLL

Vägvalets mål är att säkra kvaliteten i verksamheten. Egenkontrollen innebär att Vägvalet utför en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt att vi bedriver verksamheten enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9.